Hvor kan man fange kongekrabbe?

Innenfor kvoteregulert område øst for 26° Ø (inkludert blant annet deler av Magerøysundet, Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) er kongekrabben en ressurs for fiskerinæringen, og regulert med kvoter. Vest for 26° Ø (omlag ved Nordkapp) er det fri fangst og et ønske om å begrense mer spredning.

Når er det best å fiske kongekrabbe?

Den norske fangsten av kongekrabbe kom i gang så sent som i 1994, og først kun til forskningsformål. Fra og med 2002 har fangsten vært på kommersiell basis. Fangsten foregår ved hjelp av spesielle krabbeteiner fra oktober til desember.

Hvorfor vil vi ikke ha kongekrabbe i Norge?

Kongekrabben er en fremmed, skadelig art i norske farvann, og er oppført på Norsk svarteliste av 2012. Den trekker inn i gyteområder og spiser både rognkjeks- og loddeegg.

Er det kvote på kongekrabbe?

Som fritidsfiskar kan du fiske inntil 10 kongekrabber årleg innanfor kvoteregulert område til eige hushald. Du kan berre bruke éi teine, og minstemålet for kongekrabbe er 13 cm. Utanom kvoteregulert område er det ingen krav til minstemål eller avgrensing på kor mykje du kan fangste til eige bruk.

Hvor kan man fange kongekrabbe? – Related Questions

Hvor finner man kongekrabbe i Norge?

Kongekrabben er på samme tid både en uønsket art og en verdifull fiskeressurs. Utbredelsesområdet til kongekrabben i norsk farvann er derfor delt i to; et kvoteregulert område øst for Nordkapp og et område med fritt fiske vest for Nordkapp.

Hvorfor er kongekrabbe så dyrt?

– Det er rett og slett tilgang og etterspørsel som trigger den betalingsviljen vi ser nå. Mange av fiskerne har nå brukt opp sin krabbekvote. Det gjør at tilgangen blir begrenset, samtidig som etterspørselen i markedet fortsatt er høy, sier Råfisklagets markedssjef, Synne Guldbrandsen.

Er kongekrabbe fredet?

Kongekrabben er fredet i april, men Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi dispensasjon til turistfiskebedrifter, og fangsten er begrenset til et totalt uttak på 0,6 tonn i april. Den totale avsetningen til turistfangst av kongekrabbe i 2022 er 13 tonn.

Hvor mye koster en kilo kongekrabbe?

Norsk kongekrabbe 2,5kg
Minimum QtyPrice per item
1+5,990,00 kr

Hva får fiskeren for kongekrabbe?

Fiskerne får rundt tusen kroner per kongekrabbe. En vanlig kongekrabbe veier rundt 2,2 kilo. Kiloprisen har ligget på 480 kroner, prisen har dermed steget med 200 kroner og 70 prosent fra i fjor til i år. – Det er nesten utrolig hvor gode prisene er.

Hva er problemet med kongekrabbe?

Bedre enn sitt rykte. Norske og russiske forskere var nylig samlet i Tromsø for å dsikutere kongekrabben. Kongekrabben er beryktet for å ødelegge den biologiske balansen på steder der den ferdes.

Hvor dypt går kongekrabbe?

Skjoldlengden til en voksen kongekrabbe kan være så mye som 23 cm, og vekten opptil 8–9 kg. Krabben er en kaldtvannsart som trives på temperaturer mellom 1 og 4ºC, og den finnes på dyp fra ca. 5 til 400 m. Den har en rødlig farge, tre par bein og ett par klør.

Hvilket dyr spiser kongekrabbe?

Kongekrabbens fiender.

Krabbelarvene er et lett bytte for fisk som lodde og sild, mens små, unge kongekrabber blir spist av bunnlevende fisk som steinbit, torsk og flyndrer. Det ser ut til at store kongekrabber ikke har mange fiender.

Leave a Comment