Hvordan bokføre mat på reise?

Når du reiser kan du i utgangspunktet føre alle rimelige utgifter til mat og drikke i regnskapet, for eksempel måltid på kafé og restaurant. Når det gjelder alkoholfri drikke fører du dette i regnskapet på samme måte som maten.

Hva kan føres på firma?

Du kan kreve fradrag for alle utgifter som er relevante for foretaket ditt, alt fra kontormøbler og bruk av bil, til programvare og pensjon. Kravet for at du skal få fradrag, er at utgiften er relevant til foretaket ditt, og like viktig: Du må dokumentere (bokføre) disse.

Hvordan føre overtidsmat?

TIPS!

Beløpsgrensen på overtidsmat er 200 kr. Det vil si at dersom maten koster 300 kr, skal du kun føre 200 kr på posten 5915 Overtidsmat, og de resterende 100 kr på 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget. Dersom maten kostet 80 kr, skal du føre 80 kr på 5915 Overtidsmat.

Hvordan bokføre mat på reise? – Related Questions

Når har man krav på mat ved overtid?

I 2019 ble det erstattet med et krav om at en ansatt må jobbe minst 10 timer sammenhengende før overtidsmat kan dekkes skattefritt. Kravet er oppfylt så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet, slik at de ansatte kan spise før de har jobbet i 10 timer.

Når har du krav på 100% overtid?

Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke. En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Hvordan pålegge overtid?

Når kan det jobbes overtid

Overtid kan bare pålegges hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Planlagt overtid eller fast avtale om overtid er ikke tillatt. Før overtidsarbeid iverksettes skal arbeidsgiver, om mulig, drøfte nødvendigheten av dette med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Er overtidsmat skattepliktig?

Skattefri dekning av overtidsmat

Ved kostnader utover 200 kroner, vil det overskytende være skattepliktig. Hvis ansatt ikke jobber minst 10 timer sammenhengende, vil kostnader til overtidsmat i sin helhet være skattepliktig.

Kan arbeidsgiver beordre meg på jobb?

I utgangspunktet er det din personlige arbeidsavtale som regulerer hvilke dager og når tid du skal jobbe. Det vil derfor først og fremst være dette som setter grenser for om arbeidsgiver kan pålegge deg arbeid, også samme dag.

Hvordan registrere overtid?

Arbeidstiden skal dokumenteres skriftlig

For alle arbeidstakere skal registreringen skje fortløpende. Registreringen skal vise dato, start- og sluttidspunkt for hver enkelt dag, pauser og om arbeidstakeren har arbeidet overtid.

Kan arbeidstaker nekte overtid?

Arbeidstaker kan likevel nekte overtidsarbeid på visse vilkår. Arbeidstaker kan nekte arbeid utover avtalt arbeidstid når dette er begrunnet i “helsemessige eller vektige sosiale grunner”. Dersom det er snakk om helsemessige årsaker, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren fremviser legeattest.

Kan arbeidsgiver ta fra vakter?

Arbeidsgiver kan ombestemme seg, men hovedregelen er at når dere har blitt enige om at du skal jobbe en eller flere vakter, så er det bindende for både deg og din arbeidsgiver. Din leder kan altså si at du ikke trenger å komme, men vil likevel ha plikt til å betale deg lønn for den avtalte vakten.

Kan man si nei til å jobbe overtid?

Etter arbeidsmiljølovens § 10-6 er hovedregelen at arbeid utover avtalt arbeidstid ikke skal gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Arbeid utover avtalt tid må begrunnes i et særlig og tidsavgrenset behov.

Kan arbeidsgiver tvinge meg på jobb når jeg er syk?

Arbeidsgiver kan med andre ord ikke tvinge deg å komme på jobb, når du er syk. Det vil i utgangspunktet være du selv eller en lege som må vurdere om du er for syk til å dra på jobb, eller om du har mulighet til å være på jobb, og da eventuelt med tilrettelegging av for eksempel arbeidsoppgaver.

Er det lov å jobbe 7 dager i strekk?

Senere, er det lov å jobbe 7 dager i strekk? Du kan maks. jobbe 10 timer overtid per 7 dager og 25 i løpet av 4 sammenhengende uke. Tegningen illustrerer at en ansatt maksimalt kan jobbe 12 dager sammenhengende fordi arbeidsperioden er delt i to ved hjelp av ukeskillet.

Har man krav på 100 på røde dager?

Lønn for arbeid på helligdagene i julen utbetales i henhold til avtale. Det er ingen lovregulert rett til tillegg for arbeid på søndager eller helligdager. Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6.

Skal du ha betalt pause?

Arbeidsmiljøloven definerer ikke om ansatte skal ha betalt pause. Dette kan imidlertid være omtalt i arbeidsavtalen til den enkelte, eller i gjeldende tariffavtale. I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-9 har arbeidstaker krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer.

Kan man jobbe 7 dager i uka?

Dersom ikke annet er avtalt, er det arbeidsmiljølovens paragraf 10-4 som bestemmer hvor mye du kan jobbe per dag, uke eller måned. Hovedregelen setter følgende tak på vanlig arbeid på dagtid: Per dag (24 timer): 9 timer. Per uke (7 dager): 40 timer.

Er det lov å jobbe 10 dager på rad?

Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager.

Har man krav på 5 min pause i timen?

Arbeidstaker har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være minst en halv time.

Leave a Comment